Algemene voorwaarden The Lab of Life B.V.

1. Algemeen
Deze algemene en betalingsvoorwaarden betreffen producten en diensten op het gebied van Coaching en Training.
1.1. Opdrachtnemer: The Lab of Life BV.
1.2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, die de opdracht heeft gegeven door een voor akkoord getekende offerte, opdrachtbevestiging of deelnameformulier.
1.3. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan coaching of training.

2. Aanbiedingen
Een kostenopgave is geldig tot een maand na offertedatum, tenzij anders is aangegeven. Kostenopgaven zijn steeds exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

3. Wijzigingen en extra werk 
3.1. Kostenopgaven zijn gerelateerd aan de beschreven opzet van de dienst. Wijzigingen in deze opzet t.a.v. omvang, fasering, methode, analyse, rapportage, planning en uitvoering, die in overleg met de opdrachtgever zijn aangebracht, kunnen leiden tot wijzigingen in de kosten.
3.2. Eventuele wijzigingen in de kosten zullen altijd vooraf met de opdrachtgever worden afgesproken.

4. Levertijd
4.1. Afspraken over de tijd waarbinnen een opdracht moet zijn voltooid, zijn altijd indicatief.
4.2. Omstandigheden, samenhangend met tussentijdse wijzigingen in de opdracht, of met buiten de macht van The Lab of Life BV gelegen factoren, die de uitvoering kunnen beïnvloeden, kunnen leiden tot wijzigingen in tijd en kosten, waarvan de opdrachtgever zo spoedig mogelijk bericht krijgt. In geval van overmacht kan The Lab of Life BV haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.

5. Opdrachten, projecten
Van een opdracht of project is pas sprake nadat de offerte, opdrachtbevestiging of deelnameformulier is ondertekend door de opdrachtgever. Zonder getekende opdrachtbevestiging aanvaardt The Lab of Life BV geen opdrachten of projecten.

6. Kwaliteit en zorgvuldig handelen
The Lab of Life BV streeft het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau na en garandeert te handelen naar de NOBCO-gedragscode voor Coaching.
6.1 Al het handelen is gebaseerd op de door de opdrachtgever en de cliënt gegeven informatie.
6.2 The Lab of Life BV garandeert vertrouwelijkheid van alle gegevens.
6.3 The Lab of Life BV geeft een tevredenheidsgarantie op de deelname aan de training, mits een deelnemer actief heeft deelgenomen aan alle 5 sessies. Mocht een deelnemer op basis van de voor- en nameting, en door geloofwaardige resultaten te hebben ingevuld, over het gehele gemiddelde van alle meetfactoren geen vooruitgang boeken en de training niet positief evalueren, dan ontvangt de opdrachtgever de deelnamekosten voor deze deelnemer terug. 
 
7. Betalingsvoorwaarden
7.1. Het honorarium van The Lab of Life training ligt vast in de opdrachtbevestiging.
7.2. Betaling van het volledige factuurbedrag dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde vervaldatum.
7.3. Indien de in 7.2. genoemde betalingstermijn wordt overschreden, zal over het factuurbedrag een rente in rekening gebracht worden, die gelijk is aan de op dat moment geldende wettelijke rente, zonder dat kennisgeving of sommatie daaraan vooraf behoeft te gaan.
7.4. Alle kosten die The Lab of Life BV buiten, zowel als in rechte moet maken om incassering van vordering en rente te realiseren, komen ten laste van de opdrachtgever.
7.5. Reclames dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend, met nauwkeurige opgave van de grond van de klachten. Daarna worden reclames niet meer in behandeling genomen, en zal de opdrachtgever zijn verplichtingen nakomen.
7.6 In geval van restitutie, hanteert The Lab of Life BV een terugbetalingstermijn van 14 dagen.

8. Auteursrecht / intellectueel eigendom 
8.1. Auteursrecht op teksten, beelden en andere in het kader van de dienstverlening opgestelde stukken, instrumenten en modules, berust bij The Lab of Life BV, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2 Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen The Lab of Life BV en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij The Lab of Life BV. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. 

9. Verhindering en annulering
9.1 Voor deelnemers (consumenten) geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.
9.2 Een training of workshop kan tot meer dan 4 weken voor aanvang kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering binnen 4 weken en 3 weken voor aanvang van de training of workshop wordt 25% van de totale kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 3 weken en 2 weken voor aanvang wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 weken en 1 week voor aanvang wordt 75% van de totale kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang wordt 100% van de totale kosten in rekening gebracht.
9.3 Het aantal deelnemers en de namen van de deelnemers dienen uiterlijk 1 week voor start van een training doorgegeven te worden. Mocht een deelnemer verhinderd zijn dan kan men zich kosteloos laten vervangen door een collega. Dit kan alleen voorafgaand aan de training. Bij het vervallen van een deelnemersplaats, gelden de annuleringsvoorwaarden zoals gesteld in paragraaf 9.2.
9.4 Komt het aantal deelnemers voor een training door annulering onder het minimum van 5, dan zal The Lab of Life BV kosten voor 5 deelnemers in rekening brengen.

10. Geheimhouding & vertrouwelijkheid
The Lab of Life BV verplicht zich al wat zij bij de uitoefening van haar werkzaamheden ter kennis komt en dat van vertrouwelijke aard is of geacht kan worden te zijn, geheim te houden. Alleen met toestemming van de opdrachtgever, de deelnemer of op grond van een wettelijke verplichting mag The Lab of Life BV de geheimhouding verbreken.

11. Verantwoordelijkheid en schade
11.1 Diensten en producten van The Lab of Life BV komen tot stand na uiterst zorgvuldige toetsing, naar beste inzicht en goed vakmanschap.
11.2 De opdrachtgever vrijwaart The Lab of Life BV tegen aansprakelijkheid voor de gevolgen (inclusief schade) van handelingen of nalatigheid van medewerkers die door The Lab of Life BV zijn gecoacht of getraind.
11.3 The Lab of Life BV is niet aansprakelijk voor zaken die plaatsvinden als gevolg van de training. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun gedrag en daden.

12. Geschillen
Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.